FOTOGRAFIKA
 1. Zdjęcia do albumu: Malarstwo: Stanisław Skolimowski.- Ostrołęka: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, 2004.- 77s.

EKOLOGIA
1. Wniosek oraz operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z własnego ujęcia wody Zakładu / J.B. COSMETICS COMINDEX
    GROUP Sp. z o.o., ul. Kukawska nr 8, 07-202 Kamieńczyk, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

2. Wniosek (dokumentacja) o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza /Zakład Przerobu Drewna "STOLTRAK"
     Zakład Pracy Chronionej - Kazimierz Godzina, ul. Kolejowa 11, 07-430 Myszyniec, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

3. Wniosek (dokumentacja) do zgłoszenia instalacji emitującej zanieczyszczenia gazowe i pył do powietrza /BRUNO NEBELUNG POLSKA
     Sp. z o.o. Ołtarzew, ul. Poznańska 281, 05-850 Ożarów Mazowiecki, pow. warszawski zachodni, woj. mazowieckie.

4. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie istniejącego oraz
    budowie nowych kurników dla łącznej liczby 58500 szt. brojlerów (234 DJP), w miejscowości Laskowiec, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki,
    woj. mazowieckie  /Ferma Drobiu - Zbigniew Wiktorski, ul. Mazurska 14, Laskowiec, 07-401 poczta Ostrołęka, gm. Rzekuń, 
    pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

5. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Bazy Paliw Płynnych 
    w Ławach, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie /BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie.

6. Informacja o stanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie zakładu MAR-POL sporządzona w związku z ubieganiem się o wydanie
    koncesji na obrót paliwami ciekłymi /Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAR-POL" - Marcin Krzysztof Żebrowski, Henryk Żebrowski,
    Ewa Chaberek, ul. Przemysłowa 9, 07-402 Lelis, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

7. Wniosek (dokumentacja) o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza /Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
    FROGUM - Mirosław Frontczak, ul. Radziejowicka 62, 05-825  Adamowizna, gm. Grodzisk Mazowiecki, pow. grodziski, 
    woj. mazowieckie.

8. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/04 kV
    FORTOWA II, typu STSPpo2-20/250 oraz linii i przyłączy kablowych n.n. 0,4 kV zasilających istniejące i projektowane budynki 
    mieszkalne w części rejonu "Bemowo" w Ostrołęce, woj. mazowieckie, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 
    PLB 140005 Doliny Omulwi i Płodownicy /Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A. Rejon Energetyczny Ostrołęka, ul. Targowa 37, 
    07-412 Ostrołęka, woj. mazowieckie.

9. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi /BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie.

10. Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych z rzeki Orz do stawów hodowlanych kompleksu "SZCZAWIN" /Gospodarstwo
      Rolne Szczygielski Beniamin, ul. Rynek 15, 07-440 Goworowo, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

11. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie chlewni dla łącznej liczby 
      650 szt. tuczników (91 DJP), zlokalizowanej w miejscowości Załuzie /Gospodarstwo Rolne Łukasz Brant, 06-230 Załuzie 22, 
      gm. Różan, pow. makowski, woj. mazowieckie.

12. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia polegającego na połączeniu systemu sieci wodociągowej
       lewo- i prawostronnej części miasta Ostrołęka, w potencjalnym obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Dolina 
       Dolnej Narwi PL 052 oraz w bliskim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy
       PLB 140005 /Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka, 
       woj. mazowieckie.

13. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami
      do budynków w miejscowościach: Zabrodzie, Antonie, Kruki, Łazy, gm. Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie,
      w obszarze oraz w bliskim sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy
      PLB 140005 /Gmina Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

14. Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w miejscowości Łyse
       /Gminna Jednostka Usług Komunalnych, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

15. Postępowanie w sprawie zmiany lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny - wniosek o wydanie decyzji
      o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wniosek o dokonanie zmiany lasu na użytek rolny
      /Gospodarstwo Rolne Rostkowski Mariusz, 07-405 Milewo Łosie, gm. Troszyn, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

16. Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia polegającego na likwidacji MAZUTOWNI w Zespole
      Elektrowni Ostrołęka S.A. / Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka, woj. mazowieckie.

17. Postępowanie w sprawie zmiany lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny - wniosek o wydanie decyzji
      o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia /Gospodarstwo Rolne Krzynówek Waldemar, 
     18-525 Cieloszka, gm. Turośl, pow. kolneński, woj. podlaskie.

18. Wniosek oraz operat wodnoprawny o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie przejścia sieci wodociągowej 
      pod korytem rzeki Narew w km 147+900 i 145+30 /Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 
      ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie.

19. Wniosek oraz operat wodnoprawny o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
      z terenu Stoczni Rzecznej w Płocku /CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o., ul. Popłacińska 42, 09-401 Płock, 
      woj. mazowieckie.

20. Wniosek (dokumentacja) o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza /AUTO-SERWIS, Cierpięta 47A, 
      06-320 Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

21. Wniosek oraz operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z ujęcia wody w miejscowości Lipianka, gm. Goworowo /Zakład
      Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 16A, 07-440 Goworowo, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

22. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia realizowanego w obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 
      Doliny Omulwi i Płodownicy PLB 140005, pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych z zagospodarowaniem 
      placu do czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych wraz z urządzeniem drogi dojazdowej do składowiska odpadów 
      w miejscowości Czerwińskie, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie" /Gmina Baranowo, pl. Trzydziestolecia 7, 06-320
      Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

23. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia realizowanego w obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 
      Doliny Omulwi i Płodownicy PLB 140005, pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Baranowo-Zamoście,
      Lipowy Las, Orzołek, Bakuła, Czerwińskie, Oborczyska, Czarnotrzew, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie" /Gmina
      Baranowo, pl. Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

24. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dłutówka,
      Witowy Most, Adamczycha, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie" /Gmina Baranowo, pl. Trzydziestolecia 7, 06-320
      Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

25. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia realizowanego w obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 
      Doliny Omulwi i Płodownicy PLB 140005, pn. "Wykonanie brodu oraz umocnienia brzegów na rzece Omulew w miejscowości
      Oborczyska, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie" /Gmina Baranowo, pl. Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo, 
      pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

26. Ustalenie obowiązków z zakresu ochrony środowiska /SANOFI-AVENTIS Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

27. Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego
      na modernizacji i rozbudowie Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Żbiki, gm. Krasne, pow. przasnyski, woj. mazowieckie
      /AGRO-SERWIS - WĄSOWSKI SZYMON, ul. Kolejowa 39D, 06-300 Przasnysz.

28. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Sypniewo, gm. Sypniewo, 
      pow. makowski, woj. mazowieckie"  / Żbikowski, ul. Kościelna 3, 06-216 Sypniewo.

29. Naliczenie opłat środowiskowych dla "BENZOL" Sp. z o.o. w Ostrołęce /BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

30. Wniosek oraz operat wodnoprawny o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru
      wód podziemnych z ujęcia wody zakładu / PEKAES S.A., ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, pow. warszawski zachodni.

31. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Miąse, gm. Tłuszcz, 
      pow. wołomiński, woj. mazowieckie"  / PAL-POL  Ołdak Dariusz, ul. Kościelna 13/1, 05-240 Tłuszcz.

32. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki
     od km 1+470 do km 8+963, w obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Doliny Omulwi i Płodownicy PLB 140005,
     gm. Baranowo,  pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie /Gmina Baranowo, pl. Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo, pow. ostrołęcki,
      woj. mazowieckie.

33. Wniosek oraz operat wodnoprawny o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj.  rowu
      odwadniającego drogę wojewódzką Nr 634, na odcinku planowanej budowy zjazdu i wyjazdu w km 46+433,40 i 46+578,40,
     z projektowanej Stacji Paliw Płynnych w miejscowości Miąse, gm. Tłuszcz, pow. wołomiński, woj. mazowieckie" 
      / PAL-POL  Ołdak Dariusz, ul. Kościelna 13/1, 05-240 Tłuszcz.

34. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Strzeszewo, Karniszyn 
      oraz Bieżuń, gm. Bieżuń, pow. żuromiński, woj. mazowieckie, w obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Doliny Wkry 
      i Mławki PLB 140008" /Urząd Miasta i Gminy, ul. Warszawska2, 09-320 Bieżuń.

35. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Modernizacja koryta Doprowadzalnika Nr 2 na gruntach wsi Zaręby, 
      gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie" realizowanego w obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Doliny 
      Omulwi i Płodownicy PLB 140005 /Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Gospodarstwo Pomocnicze, 
      ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka.

36. Wniosek oraz operat wodnoprawny o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie w ściekach przemysłowych
     Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
     do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej /Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce Spółka Akcyjna,
     ul. Gen. Aleksandra Zawadzkiego 1, 07-412 Ostrołęka.

37. Operat wodnoprawny na przebudowę mostu przez rzekę Omulew w km 11+200, w miejscowości Białobrzeg Dalszy, 
      gm Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki ziemski /Gmina Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, 
      pow. ostrołęcki ziemski, woj. mazowieckie.

38. Zgłoszenie instalacji wentylacyjnej wprowadzającej zanieczyszczenia do powietrza z procesu technologicznego malowania proszkowego
     w Zakładzie Produkcyjnym w Czerwinie, ul. Przemysłowa 7, 07407 Czerwin /ECO-IN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka
     Komandytowa, ul. Powsińska 18, 02-920 Warszawa.

39. Operat wodnoprawny na wykonanie odprowadzenia oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego
     R-68/4 z terenu Stacji Pali Płynnych w miejscowości Miąse, gm. Tłuszcz,  pow. wołomiński, woj. mazowieckie"  / PAL-POL  Ołdak 
     Dariusz, ul. Kościelna 13/1, 05-240 Tłuszcz.

40. Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Mrownej w km 6+010 z terenu nowej części 
      Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych "POLFA" Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim /Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne 
      "POLFA" Sp. z o.o., ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

41. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa bazy magazynowo-produkcyjnej na działce nr 10819/11 
      przy ul. Warszawskiej 27A w Ostrołęce, pow. ostrołęcki grodzki, woj. mazowieckie /KREX Sp. z o.o., ul. Kleszczelowska 84A,
      17-100 Bielsk Podlaski.

42. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej relacji Franciszkowo-Poniatowo wraz 
      z budową ścieżki pieszo-rowerowej, gm. Żuromin, pow. żuromiński, woj. mazowieckie" /Urząd Gminy i Miasta, Pl. Piłsudskiego 3, 
      09-300 Żuromin.

43. Analiza możliwości prawnego usankcjonowania różnych sposobów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu 
      "starej" części GZF "POLFA" Sp. z o.o., ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki /Grodziskie Zakłady 
      Farmaceutyczne "POLFA" Sp. z o.o., ul. ks. J. Poniatowskiego 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

44. Zgłoszenie instalacji do przesyłu, przeładunku i magazynowania paliw płynnych - Stacja Paliw Płynnych BENOL Sp. z o.o.,
      ul. Olsztyńska 2, 18-525 Turośl, pow. kolneński, woj. podlaskie /BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

45. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Stacji Paliw Płynnych przy ul. Grunwaldzkiej 9
       w Chorzelach /P.P.H.U. "BALTON" SŁAWOMIR CZARZASTY, ul. Grunwaldzka 9, 06-330 Chorzele.

46. Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce Spółka Akcyjna,
      - Placówka Terenowa w Wyszkowie, ul. Przemysłowa 2, 02-200 Wyszków  /Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
      w Ostrołęce Spółka Akcyjna,  ul. Gen. Aleksandra Zawadzkiego 1, 07-412 Ostrołęka.

47. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w miejscowości
      Baranowo oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Baranowo, Orzoł, Budne Sowięta, Czerwińskie, Oborczyska,
      Czarnotrzew, Lipowy Las, Orzołek, gm. Baranowo /Gmina Baranowo, Pl. Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo.

48. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej Młudzyn-Poniatowo, gm. Żuromin, 
      pow. żuromiński, woj. mazowieckie" /Urząd Gminy i Miasta, Pl. Piłsudskiego 3,  09-300 Żuromin.

49. Opinia dotycząca warunków hydrogeologicznych i geotechnicznych obszaru inwestycyjnego "Białe Kruki", gm. Olszewo_Borki.
     Opr. GEO-GEO Pracownia Geofizyki i Geologii Jerzy Radomski  /Gmina Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, 
     07-415 Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki ziemski, woj. mazowieckie.

50. Operat wodnoprawny na wykonanie wylotu brzegowego oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych do wód rzeki Czeczotka I
      w km 3+550 dla AGRANA FRUIT POLSKA Sp. z o.o., ul. Ławska 2, 07-410 Ostrołęka /VEOLIA WATER SYSTEMS Sp. z o.o.,
      ul. Balicka 48, 31-049 KRAKÓW.

51. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości
      Ponikiew Mała dla wodociągu grupowego pn. "GOWOROWO" /Zakład  Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 16A, 
      07-440 Goworowo, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki ziemski, woj. mazowieckie.

52. Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu stacji paliw w miejscowości Jakać Dworna,
      gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie /BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka.

53. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z instalacji wentylacji technologicznej
       malowania proszkowego /MET-PLAST-KOLOR JÓZEF GRALA, EUGENIUSZ GUTOWSKI SP.J., ul. Parkowa 2
       07-410 Ostrołęka, pow. ostrołęcki grodzki, woj. mazowieckie.

54. Zgłoszenie instalacji wentylacyjnej, z której emisja zanieczyszczeń do powietrza nie wymaga pozwolenia
       /MET-PLAST-KOLOR JÓZEF GRALA, EUGENIUSZ GUTOWSKI SP.J., ul. Parkowa 2,  07-410 Ostrołęka,
       pow. ostrołęcki grodzki, woj. mazowieckie.

55. Postępowanie w sprawie zmiany lasu, nie stanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny  /Gospodarstwo Rolne Piotr Pałubicki, 
     07-417 Rozwory 7, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki ziemski, woj. mazowieckie.

56. Operat wodnoprawny na na wprowadzanie ścieków do  rzeki Orz  /Zakład  Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 16A, 
      07-440 Goworowo, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

57. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie serowni KURPIE-NATURA Sp. z o.o.  w Baranowie/
     "Kurpie-Natura" Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 11, 06-320 Baranowo, pow. ostrołęcki ziemski, woj. mazowieckie

58. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego przy 
      ul. Sienkiewicza 64  w Ostrołęce /Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego, 
      Aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka

59. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego 
     przy Al. Jana Pawła II 120A w Ostrołęce /Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego, 
     Aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka

60. Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z terenu stacji paliw w miejscowości Rzewnie,
      gm. Rzewnie, pow. makowski, woj. mazowieckie /Usługi Budowlane Krzysztof Deptuła., ul. Kościuszki 13, 06-230 Różan

61. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum produkcyjnego w Ostrołęce wraz z zapleczem magazynowym,
      socjalnym i zagospodarowaniem terenu dla Zakładów MELVIT S.A. w Ostrołęce" - lokalizacja Strefa Rozwoju Gospodarczego 
      "Białe Kruki"  /MELVIT S.A., ul. Słowicza 6, 02-170 Warszawa

62. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa centrum produkcyjnego w Ostrołęce wraz z zapleczem magazynowym,
      socjalnym i zagospodarowaniem terenu dla Zakładów MELVIT S.A. w Ostrołęce" - lokalizacja miasto Ostrołęka
      /MELVIT S.A., ul. Słowicza 6, 02-170 Warszawa

63. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych 
      do starorzecza rzeki Narew z terenu  projektowanej restauracji McDonald's w Ostrołęce /McDonald's Polska Spółka z o.o., 
       ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

64. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru i piętrzenia  wód rzeki Czernia  dla potrzeb stawów 
      hodowlanych  kompleksów: "Ponikiew Mała"  i "Czernie" /Gospodarstwo  Rolne Szczygielski Beniamin, ul. Rynek 15, 07-440 Goworowo, 
      gm. Goworowo, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

65. Naliczenie opłat środowiskowych za I i II połrocze 2010 r. /Usługi Budowlane Krzysztof Deptuła., ul. Kościuszki 13, 06-230 Różan

66. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
      do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Różanie /"KORTEX" Zakład Ubojowy Stanisław Drążek, Halina Drążek s.c., Chrzanowo32, 
      06-225 Rzewnie

67. Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych z rzeki Rozogi do nawadniania upraw szkółkarskich  w szkółce leśnej "Zawodzie"/
      Nadleśnictwo Myszyniec, Zawodzie 3. 07-430 Myszyniec

68. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej 
      stacji paliw  STATOIL Sp. z o.o. w Ostrołęce

69. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
      Olszewo–Borki, 
zatwierdzonego uchwałą Nr II/8/02 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 27 grudnia 2002 r. /Gmina Olszewo-Borki, 
      ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki ziemski, woj. mazowieckie.

70. Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
      Olszewo–Borki, zatwierdzonego uchwałą Nr II/8/02 Rady Gminy Olszewo -Borki z dnia 27 grudnia 2002 r. /Gmina Olszewo-Borki, 
      ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki, pow. ostrołęcki ziemski, woj. mazowieckie.

71. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych i roztopowych 
      do rzeki Czeczotki  /XELLA POLSKA Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa.

72. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego /MET-PLAST-KOLOR JÓZEF GRALA, EUGENIUSZ GUTOWSKI SP.J., 
      ul. Parkowa 2,  07-410 Ostrołęka, pow. ostrołęcki grodzki, woj. mazowieckie.

73. Operat wodnoprawny na wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
      przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego 
      / AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa

74. Przegląd ekologiczny - Terminal w Starym Polu, pow. malborski, woj. pomorskie /„KREX” Sp. z o.o., ul. Kleszczelowska 84A, 
      17-100 Bielsk Podlaski

75. Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Węgierki 
      z terenu parkingu miejskiego w Przasnyszu /Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz

76. Operat wodnoprawny na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, zawartych 
      w ściekach przemysłowych, pochodzących z myjni samochodowej /Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce Spółka Akcyjna, 
      ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 1, 07-412 Ostrołęka

77. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia - stacja paliw płynnych 
      STATOIL POLAND Sp. z o.o. w Ostrołęce, woj. mazowieckie /STATOIL POLAND Sp. z o.o., Ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa

78. Karta informacyjna przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji paliw płynnych w Wielbarku, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie
      /P.P.H.U. "BALTON" SŁAWOMIR CZARZASTY, ul. Grunwaldzka 9, 06-330 Chorzele

79. Zgłoszenie instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia. - stacja paliw płynnych 
      STATOIL Poland z o.o., ul Płochocińska , Warszawa-Białołęka

80. Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych. - stacja paliw płynnych STATOIL Poland Sp. z o.o., ul Płochocińska , Warszawa-Białołęka

81. Wniosek o wydanie decyzji na trwałe wyłączenie z produkcji leśnej gruntu rolnego /Kossakowski Krzysztof, Dobrołęka 35, 07-415 Dobrołęka

82. Gospodarowanie odpadami w gminie.- Gmina Baranowo, Plac Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo

83. Wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia zintegrowanego. - Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, ul. Ludowa 122,
        18-200 Wysokie Mazowieckie

84. Karta informacyjna przedsięwzięcia dla wytwórni betonu. - Marchlińska Aneta "MARKOP", Mirów 3, 06-300 Przasnysz

85. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce 
       Spółka Akcyjna,  ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 1, 07-412 Ostrołęka

86. Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia. - „KREX” Sp. z o.o., ul. Kleszczelowska 84 A, 17-100 Bielsk Podlaski

87. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody "BRZEŹNO". - Zakład Gospodarki Komunalnej, 
ul. Szkolna 16 A, 07-440 Goworowo

88. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody "DĄBRÓWKA". - Urząd Gminy, 
      ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

89. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody "CZERWIN". - Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Czerwinie, ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin

90. Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody „ZAWADY”.- Gmina Baranowo, 
      Plac Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo

91. Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do
      kanalizacji komunalnej /MET-PLAST-KOLOR Józef Grala, Eugeniusz Gutowski S.J. ul. Parkowa 2, 07-410 Ostrołęka,

92. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z komunalnej oczyszczalni ścieków w Czerwinie do wód rzeki Orz
      / Gmina Czerwin, Pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin,

93. Operat wodnoprawny na wykonanie 4 przejść pod rowami U i W, wykonanie wylotu brzegowego oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód
      rzeki Rozoga w km 8+900 /Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,

94. Zgłoszenie instalacji emitującej zanieczyszczenia do powietrza - Stacja Paliw Płynnych na dz. nr ew. 30035/23 /ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.,
      ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka,

95. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wody "Troszyn" /Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie, ul. Polna 15, 07-405 Troszyn,

96. Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia wody "Baranowo" /Gmina Baranowo, Pl. Trzydziestolecia 7, 06-320 Baranowo,

97. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód rzeki Jastrząbki w km 0+990,
      oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi / Gmina Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki,

98. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu w Nowej Wsi / Gmina Olszewo-Borki,
      ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki,

99. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód dla Gospodarstwa Rybackiego "Gutocha"
      /Gospodarstwo Rybackie „Gutocha” mgr inż. Janusz Prasał, Gutocha 2; poczta 06-323 Jednorożec,

100. Operat wodnoprawny oraz wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych /AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o.,
        ul. Jana Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,

101. Operat wodnoprawny oraz wniosek na wprowadzanie ścieków przemysłowych do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej
        /AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,

102. Operat wodnoprawny oraz wniosek na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Sawica w km 0+680 /IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o.
        ODDZIAŁ w Wielbarku, ul. Stefana Czarnieckiego 17A, 12-160 Wielbark,

103. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych /AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,

104. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi
        /AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 104, 00-764 Warszawa,

105. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia "Piski" /Gmina Czerwin,
        pl. Tysiąclecia 1, 07-4017 Czerwin,

106. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla OSM w Piątnicy Zakładu Produkcyjnego w Ostrołęce /Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,
        ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica,

107. Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszewo-Borki
       /Gmina Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki,

108. Operat wodnoprawny oraz wniosek na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody "LELIS-GIBAŁKA" /Gmina Lelis,
        ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,

109. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych
        do wód basenu portowego /CENTROMOST-Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o., ul. Popłacińska 42, 09-401 Płock,

110. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia wody "LIPIANKA-CISK"
        /Gmina Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo,

111. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego - studni na dz. nr. ew. 273 w miejscowości Wach, gm. Kadzidło
        /Zenon Truszkowski, ul. Bohaterów Warszawy 31/27, 07-410 Ostrołęka,

112. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych
        do ziemi /PEGAS OIL Sp. z o.o., Ławy ul. Składowa 9, 07-411 Rzekuń,

113. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych do ziemi
        /BENZOL Sp. z o.o., ul. Graniczna 7, 07-410 Ostrołęka,

114. Sporządzenie karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia /IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. ODDZIAŁ w Wielbarku, ul. Stefana Czarnieckiego 17A, 12-160 Wielbark,

115. Zgłoszenie instalacji emitującej zanieczyszczenia do powietrza /ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka,

116. Projekt robót geologicznych i uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt /IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. ODDZIAŁ w Wielbarku, ul. Stefana Czarnieckiego 17A,
        12-160 Wielbark,

117. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego /IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. ODDZIAŁ w Wielbarku, ul. Stefana Czarnieckiego 17A,
        12-160 Wielbark,

118. Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla OSM w Piątnicy /Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica,

119. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego /IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. ODDZIAŁ w Wielbarku, ul. Stefana Czarnieckiego 17A,
        12-160 Wielbark,

120. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia dla stacji wodociągowej "Młynarze" /Gmina Młynarze, ul. Ostrołęcka, 06-231 Młynarze,

121. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia /ENERGA SERWIS Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka,

122. Zgłoszenie emisyjne dla Energa Serwis Sp. z o.o. Oddział w Elblągu /ENERGA SERWIS Sp. z o.o., ul. Celna 13, 07-410 Ostrołęka,

123. Przegląd ekologiczny zrekultywowanego składowiska odpadów, zlokalizowanego w miejscowości Czerwińskie /Gmina Baranowo, pl. Rynek 7, 06-320 Baranowo,

124. Opinia formalno-prawna oraz wniosek na zbieranie odpadów /KREX Sp. z o.o., ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski,

125. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego /IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. ODDZIAŁ w Wielbarku,
        ul. Stefana Czarnieckiego 17A, 12-160 Wielbark,

126. operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Brzeżnie do rowu melioracyjnego
       /Gmina Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo,

127. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych ze stacji wodociągowej w Olszewce /Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,

128. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie ścieków bytowych do ziemi ze Szkoły Podstawowej w Olszewce / Gmina Lelis,
        ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,

129. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych ze studni w miejscowości Wach /Zenon Truszkowski,
        ul. Bohaterów Warszawy 31/27, 07-410 Ostrołęka,

130. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
        szkodliwe dla środowiska wodnego /Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica,

131. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością
        ZGKiM w Małkini Górnej /AJINOMOTO POLAND Sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa,

132. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Ponikiew Mała, gm. Goworowo
        oraz na wprowadzanie wód popłucznych do rzeki Czerna / Gmina Goworowo, ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo,

133. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do wód rzeki Rozoga z oczyszczalni ścieków w Lelisie
        /Gmina Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis,

134. Operat wodnoprawny oraz wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie wód popłucznych z SUW w Rzewniu do rowu R-A/15 /Gmina Rzewnie, Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie.