OPIS USŁUG

LITERATURA BIBLIOGRAFIE

   

KONTAKT

         

REFERENCJE

   

Rekonstrukcja 
Bitwy pod Ostrołęką 1807 roku - fotoreportaż

   

 

       
 

     FIRMA OFERUJE USŁUGI W ZAKRESIE

     Ochrona wód:

ü     sporządzanie dokumentacji i wniosków o wydanie pozwolenia na pobór wód

ü     sporządzanie dokumentacji i wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

ü     sporządzanie dokumentacji i wniosków o wydanie pozostałych pozwoleń wodnoprawnych

     Ochrona powietrza atmosferycznego:

ü     sporządzanie dokumentacji i wniosków o wydanie pozwoleń na emisję gazów lub pyłów oraz  innych substancji

ü     zgłoszenia (wraz z dokumentacją) instalacji emitujących zanieczyszczenia

     Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:

ü    raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszary chronione NATURA 2000

ü    raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć, zarówno na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jak również na etapie użytkowania obiektu

ü     prognozy i programy środowiskowe: lokalne i regionalne

ü     ekofizjografie

     Gospodarka odpadami:

ü     plany i programy gospodarki odpadami

     Zarządzenia i zalecenia pokontrolne urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid (PIS), starostwa,
                  gminy – pełna obsługa zadań pokontrolnych wynikających z prawnych obowiązków przedsiębiorców.

     

          

         

COPYRIGHT RESERVED
HANNA WITCZAK